Foto: Länsstyrelsen i Västmanland

Frivilligas roll under skogsbranden

SALA |

Flera debatter har uppstått efter sommarens stora skogsbrand i Västmanland. En av frågorna som diskuterats har varit den om frivilligkrafternas roll i det svenska krishanteringssystemet. Är stort frivlligengagemang ett tecken på svaga och otillräckliga myndigheter, eller på ett livaktigt civilsamhälle som bidrar till högre resiliens? Och vad gör egentligen frivilliga under en kris? Andreas Weiborn, som ledde en frillig resursgrupp under skogsbranden, reflekterar här över sina erfarenheter.

Torsdag 31 juli 2014 c:a kl 13:30 kom larmet till det som skulle bli Sveriges i modern tid största skogsbrand. När händelsen först rapporterades i media antogs det till en början att vara en brand som andra bränder. Sakta började dock bilden förändras in mot kvällen den 1 augusti – detta i takt med att både traditionella och sociala medier började återge bilder om branden. I sociala medier började det sakta men säkert spridas en bild om ett händelseförlopp utöver de normala skogsbränder som brukar uppstå i länet.

Rapporteringen om skogsbranden fortsatte kommande dag med ökad intensitet i massmedier och sociala medier. Under sen eftermiddag kom det första av flera telefonsamtal, vilka alla skulle handla om att Frivilliga Resursgruppen (FRG) Västerås eventuellt skulle komma att larmas ut och hjälpa till med branden. Västerås stad hade tagit kontakt med Mälardalens brand- och räddningsförbund (MBR) och där erbjudit att FRG Västerås skulle stödja MBR i deras arbete.

Sent på lördagskvällen fattades beslut om att FRG skulle sättas in och larmet gick ut till gruppen. På söndagen den 3 augusti startade gruppen sitt arbete. Samling skedde vid Vallby brandstation, vilket även skulle bli utgångspunkten varje dag under insatsen. Inledningsvis bistod MBR med fordon. Samtidigt som gruppen påbörjade sitt arbete etablerades en funktion som kom att benämnas ’bakre stab’ inne vid MBR:s ledningscentral. Bakre staben hade till syfte att initialt sköta samband med gruppens medlemmar samt att hantera planering och försörjning av FRG personal de kommande dagarna, då det redan i ett tidigt skede bedömdes bli en långvarig insats.

Från det att insatsen inleddes arbetade gruppen med Facebook som en kanal för att kommunicera med allmänhet samt informera om gruppens arbete – detta i syfte att öka insikten samt insynen i arbetet. Facebook blev en viktig informations- och kommunikationskanal under hela insatsen. FRG-personal använde sig i början av kommunikationssystemet Rakel, men detta kom senare under insatsen att överges som sambandsfunktion.

Den roll som undertecknad kom att ha under insatsen inleddes först på eftermiddagen den 3 augusti med tjänstgöring i bakre stab. En tidig reflektion under insatsen var att branden skulle vara en allvarlig händelse som skulle behöva stora resurser från samhället, men också sätta samhällets resurser under stor prövning. Där skulle både stora och små värden komma att riskera att skadas. Under denna händelse skulle Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) koncept FRG och frivillighet få en betydande roll, i takt med att brandens geografiska omfattning växte.

Inledningsvis var uppgifterna få. Detta bör troligen ses dels som ett resultat av okunskap om vad frivilliga och FRG-konceptet går att använda till under kriser, dels som en ovana från aktörer i en kris om vad konceptet är. Flera företrädare för aktörer som på ett eller annat sätt medverkade i insatsen vittnade om att det hade funnits en gemensam fråga om vilka de “blå västarna” egentligen var.

Först på söndagskvällen började gruppen få uppgifter som de skulle hantera. I huvudsak var dessa uppgifter av logistisk karaktär, vilket innebar att gruppen skulle förse räddningspersonalen med nödvändiga förnödenheter såsom mat och vatten – detta  i syfte att bibehålla moralen och orken hos den personal som tjänstgjorde under insatsen. Från FRG:s första dag på insatsen var gruppen engagerad och fokuserad på att lösa de uppgifter som givits. Detta bör ses som en förutsättning för en grupp att kunna klara av en uppgift som omgärdas av både stress och osäkerhet.

FRG:s uppgifter kom att växa och inför tisdagen uppfattade den bakre staben att behovet av FRG:s stöd skulle öka i takt med att insatsens omfattning växte. Därför togs en initial kontakt med en FRG-ansvarig från annat län. Det resulterade i att det kom frivilliga resursgrupper från andra län och stöttade under insatsen. I takt med att FRG-insatsen växte kom även undertecknads roll att stegvis öka och flyttades till den operativa ledningsstaben i Ramnäs. Därefter övergick rollen i att leda FRG Västerås insatser som då i huvudsak bestod av den logistiska funktionen.

Under en kris är det normalt räddningstjänsten som möter de spontana frivilliga men under skogsbranden i Västmanland fick FRG Västerås bland annat vara en av de aktörer som fick möta spontanfrivilliga. Denna form av frivilliga bör ses som en stor resurs, men den måste kanaliseras för att hanteras effektivt. Inledningsvis saknades struktur för hur dessa personer skulle hanteras men former växte fram efterhand – i takt med att FRG Västerås blev allt mer professionell mot uppgiften.

Genom att etablera samverkan med en av flera Facebook-grupper som koordinerade allmänhetens insamlingar av förnödenheter kunde FRG Västerås kanalisera och effektivisera detta engagemang. När antalet FRG:are ökade så gjorde även uppgifterna det. De uppgifter som resursgrupperna hade var att hjälpa till med logistik, mat, IT-stöd, stabstjänstgöring, administration och loggföring, ställa upp med vaktposter samt sköta uppsamlingsplatser och centrallager. Verksamheten bedrevs dygnet runt.

Den 11 augusti inbjöds FRG att delta i ledningsstaben. Undertecknad fick rollen att representera resursgrupperna i staben och med det blev det också undertecknads roll att företräda hela FRG mot insatsen. Därmed gavs FRG samma status som övriga aktörer som deltog i insatsen, såsom Polisen, Försvarsmakten och Länsstyrelsen. Detta bör ses som en unik händelse för konceptets utveckling. I och med att FRG fick representation i staben så förbättrades möjligheterna till samverkan med insatsens övriga aktörer.

Utöver att företräda FRG i staben kom dagarna att handla om att se till att gruppen för Västerås fungerade och hanterade frågor som uppstod under den dagliga verksamheten. Ett viktigt fokus var att säkerhetsställa att alla, trots det krävande sammanhanget, åt och drack ordentligt. Samtidigt genomfördes dialoger med företrädare för de andra grupper som var på plats. Vid dessa dialoger gavs korta lägesbilder om respektive grupps verksamheter och uppgifter, samtidigt som eventuella problem och behov av åtgärder behandlades.

Då FRG-konceptet är konstruerat för kommuners krishantering utgjorde skogsbranden i Västmanland en ny utmaning, som ledde till att grupperna bedrev sina verksamheter som autonoma enheter. Dialogerna med de andra grupperna var därför nödvändiga. Utifrån undertecknads perspektiv hade ett annat upplägg på FRG organisering under insatsen varit önskvärt och bör beaktas i framtiden.

Utöver över det som nu har redogjorts för kom ledarskapet också att handla om att hantera olika situationer som uppkom. Det kunde handla om att ta beslut i olika frågor eller reda ut oklarheter. Sammantaget var FRG Västerås insats den första för gruppen, och den lär bedömas som lyckad. För FRG-konceptet bör hela insatsen ses som ett genombrott. Efter 14 dagars insats avslutades det hela den 17 juni, varvid räddningsledaren Lars-Göran Uddholm tackade FRG. Vid ceremonin deltog ett 50-tal FRG:are men antalet personer som tjänstgjorde i frivilliga resursgrupper under insatsen som helhet bör minst bedömas till 150. Trots den stora tragedi som branden i grund och botten är, så är denna insats för civilsamhället och FRG ett genomslag och en milstolpe i svensk krishantering. Undertecknads uppfattning är att frivillighet och FRG har en roll att fylla i framtidens krishantering och att den samlade kraften som frivillighet är kan vara ett verktyg som går att använda i syfte att avlasta insatsaktörer under så väl korta som längre perioder

Andreas Weiborn
FRG-ledare
Deltagare i Försvars och Säkerhetsakademin 2014


För närvarande genomför FRG Västerås en egen utvärdering över insatsen. I den kommer gruppen att presentera sina officella redogörelser och lärdomar från insatsen. Utvärderingen bedöms att vara klar under november. Intresserade som önskar ta del av den kan anmäla intresse via e-post: frg.vasteras@gmail.com

Taggar

Tillbaka

Kommentar från THERESA WILLIAMS |

Hur jag kom tillbaka min ex

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från THERESA WILLIAMS |

Hur jag kom tillbaka min ex

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från Maria |

Jag är Maria Bara för några dagar sedan tycktes mitt liv gå ner i dräneringen, jag skulle förlora min man, mitt hus och bil till bolån och försäkringsbolaget .... Jag sprang runt hjälplöst och letade efter en lösning på hur man får min man tillbaka och säkra mina räkningar, försökte varje enskild stavarbetare som jag kunde hitta på internet men inga resultat tills en vän berättade för mig om den här stora stavningskasten som heter Dr OGUNDU .. jag bestämde mig för att prova honom och det var då jag äntligen hitta sann lycka och resultat. Han har magiska stavar och voodoos för vilken oavsett situation du befinner dig. Jag är ett levande vittnesbörd om detta och det är så uppenbart att jag kan hålla min munskott, jag blev bedövad och fann det här otroligt. Nu har jag min man tillbaka och kan hantera all min finanskris. Du kan kontakta honom via e-post: [drogunduspellcaster@gmail.com] Hoppas det hjälper alla som behöver hjälp.

1. HUR EX EX LOVER BACK
2. HERPES SIMPLEX VIRUS
3. BARNBARANDE.
4. BREAK AV GENERATIONSKURS.
5. HANDLING.
6. Jobbförbättring.
7. SPIRITUELL SKYDD.
8. ÖRVÅRD.
9. VINNA LOTTERIER
10. TILLADE LOVE SPELL
11. DIVORCE SPELL
12. HANDLINGSGEL
13. BINDANDE SPELL
14. BREAKUP SPELL
15. DU ÖNSKAR ATT BEFÖRAS I DIN KONTOR
16. FERTILITET SPEL / SKÖNHETSPEL
17. BEGRÄNSAR ALLA SJUKDOMAR

Kommentar från Camila Rodela |

Hej vänner jag heter Camila Rodela och jag är från Michigan, United State. Jag är här för att vittna om DR.OGAGA ​​KUNTAs goda verk i mitt liv. Min man och jag har varit gift i 27 år med två barn. Bara för två år sedan kom allting till slut. Jag ville ha min man tillbaka och jag bad honom men han lyssnade aldrig, så jag stötte på flera vittnesmål om denna speciella stavningskastare. Några människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att stoppa skilsmässa och också stava för att få ett bra betalt jobb så vidare. Han är fantastisk, jag kom också över ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Vera, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin ex älskare och i slutet av sitt vittnesbörd släppte hon sin email.After att ha läst alla dessa bestämde jag att ge honom ett försök. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. Och han berättade för mig vad jag behöver göra, jag gjorde det och min man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA ​​KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man. Om du har något problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskastare, prova honom när som helst, han är svaret på dina problem. Du kan kontakta honom via email: ogagakunta@gmail.com och få dina problem att lösa mig. Han kan lösa följande problem och mycket mer.
(1) OM DU VILL DIN EX-BACK
(2) DU ÖNSKAR ATT KONVINTERA DIN HUSBAND FÖR ATT STOPPA DIVORNET
(3) DU ÖNSKAR ATT FRAMFÖRAS I DIN KONTOR
(4) DU ÖNSKAR MÄN OCH KVINNER ATT KÖRA FINNA DIG ATTRAKTIVA
(5) OM DU ÖNSKAR ATT TÄNKA EN BARN
(6) du vill vara rik
(7) DU ÖNSKAR DIN HUSBAND FÖR ATT ÄLSKA ENDAST DIG FÖR RESTEN AV HANS LIV
(8) DU BEHÖVER GOD LUCK SPELL
(9) DU BEHÖVER EN LOTTERIPELL
(10) DU BEHÖVER EN JOBB
ogagakunta@gmail.com

Kommentar från Janet |

Hi views did you know there are spell to win love back from an ex. I have done it. I love reading about relationships and how to make them work, how to better the relationship, and how to keep the spark alive, even how to talk to them a certain way to get them to think a different way about the situation and you. If you need advice or want to win your ex back, try this: augusmimi789@gmail.com copy and message on the following (augusmimi789@gmail.com )It will change your mentality and get you what you want.

Lägg till en kommentar