Stadgar

Fastställda av årsmötet den 18 april 2012

§ 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER

Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati. Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det demokratiska samhället.

Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet genom:

  • att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om,
  • att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om fred, frihet och demokrati,
  • att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är den värdegrund Folk och Försvars arbete vilar på. Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosuppfattning. 

§ 2 MEDLEMSKAP

Till medlemmar i förbundet kan styrelsen anta ledande ideella, fackliga och ekonomiska huvudorganisationer av riksomfattande karaktär som erkänner förbundets stadgar, uppgifter och ändamål.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Förbundets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, som fastställs av årsmötet. Verksamheten finansieras även genom frivilliga bidrag från medlemsorganisationerna samt statsbidrag.

§ 4 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret omfattar 1 januari - 31 december.

§ 5 ÅRSMÖTE

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och består av:

- en representant för varje medlemsorganisation

- en representant utsedd av Försvarsmakten

- en representant utsedd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Årsmötet är beslutsmässigt om mer än hälften av utsedda representanter är närvarande.

Årsmöte skall hållas före april månads utgång, för att i överensstämmelse med dessa stadgar behandla:

a) Val av ordförande för årsmötet

b) Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

c) Upprop

d) Fråga om årsmötet är stadgeenligt kallat

e) Styrelsens berättelse

f) Revisorernas berättelse

g) Fastställande av resultat- och balansräkning

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

i) Fastställande av medlemsavgift

j) Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller fråga som väckts av medlemsorganisation och som minst tre (3) veckor före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen.

k) Stadgeenliga val

Stadgeenliga val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning för tiden t o m nästa årsmöte.

1. Val av ordförande

ordförande i förbundet tillika styrelsens ordförande

2. Val av vice ordförande

vice ordförande i förbundet tillika styrelsens vice ordförande

3. Val av styrelseledamöter

elva (11) övriga ledamöter representerande medlemsorganisationerna

en ledamot på förslag av Försvarsmakten

en ledamot på förslag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

4. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

5. Val av valberedning

Extra årsmöte

Beslut om extra årsmöte fattas av styrelsen då så är påkallat eller minst en femtedel av förbundets medlemsorganisationer skriftligen begär det.

Vid extra årsmöte skall behandlas:

a) Val av ordförande för mötet

b) Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

c) Upprop

d) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat

e) Det eller de ärenden som föranlett mötets inkallande och som angivits i kallelsen

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte

Skriftlig kallelse skall utfärdas av styrelsen senast åtta (8) veckor före årsmöte och senast fyra (4) veckor före extra årsmöte.

Medlemsorganisation skall senast tre (3) veckor före årsmötet skriftligen anmäla representant, vid extra årsmöte senast en vecka före.

§ 6 STYRELSEN

Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen väljs av årsmötet för tiden t o m nästa årsmöte.

Styrelsen handhar ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med förbundets ändamål och stadgar.
Styrelsen skall till varje årsmöte avge rapport över förbundets verksamhet.
Styrelsen eller den eller de som styrelsen utser tecknar förbundets firma.
Styrelsen tillsätter generalsekreterare.
Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott som dock ej får utgöra en majoritet av styrelsen.
Styrelsen är ansvarig inför årsmötet för sin förvaltning.
Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmöten.

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt tretton (13) av årsmötet valda ledamöter.

Sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, minst fyra gånger per verksamhetsår eller då minst en tredjedel av antalet ledamöter så fordrar. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsröst.

§ 7 REVISION

Revisorerna skall i överensstämmelse med dessa stadgar granska styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, företa revision av räkenskaperna och avge revisionsberättelse.

Revisorerna, som är två till antalet, väljs av årsmötet för samma tid som styrelsen. De två av årsmötet utsedda ersättarna inträder vid förhinder för ordinarie revisor i den ordning som beslutats av årsmötet.

Revision skall äga rum efter varje räkenskapsår då granskning av förbundets räkenskaper skall ske samt vid andra tidpunkter revisorerna finner lämpligt.

Senast den 28 februari skall förbundets räkenskaper för senaste verksamhetsåret vederbörligen avslutas och av styrelsen överlämnas till revisorerna.

Dessa skall senast den 31 mars avge berättelse över granskningen.

§ 8 VALBEREDNING

Årsmötet väljer en valberedning om sex (6) ledamöter, en ordförande och fem (5) övriga ledamöter, som har till uppgift att förbereda de stadgeenliga valen till kommande årsmöte. Valberedningen arbetar enligt riktlinjer som beslutats av årsmötet. Generalsekreteraren förbereder valberedningens sammanträden.

Senast tre (3) veckor före årsmötet avger valberedningen förslag enligt stadgeenliga val § 5.k. Förslaget utsändes med handlingarna inför årsmötet.

§ 9 GENERALSEKRETERARE

Generalsekreteraren leder kansliets arbete och är föredragande vid styrelsens sammanträden. Generalsekreteraren är ansvarig inför styrelsen.

§ 10 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utträde ur förbundet

Organisation, som önskar utträda ur förbundet, inger till förbundet en skriftlig anmälan härom.

Organisation som utträder ur förbundet är skyldig att erlägga för löpande verksamhetsår fastställd medlemsavgift.

Uteslutning ur förbundet

Organisation, som uppträder på ett sätt som står i strid mot förbundets ändamål och stadgar, kan av årsmötet, på förslag av styrelsen, uteslutas ur förbundet.

Utesluten organisations återinträde i förbundet

Önskar utesluten organisation återinträde i förbundet, avgörs ansökan därom av styrelsen.

För beviljande av återinträde fordras tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Förbundets upplösning

Förbundet kan inte upplösas med mindre än att fem sjättedelar av förbundets medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten så beslutar.

§ 11 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmötet.

Ett stadgeförslag som behandlas av årsmötet är antaget om det stöds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Om detta inte uppnås fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna vid det påföljande årsmötet, vilket skall äga rum minst en månad efter det första. Ett av de två årsmötena skall vara ordinarie årsmöte.