Styrelsen

 

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/Goeran Arrius.jpg

Göran Arrius
Ordförande
Ordförande Saco

"I en tid då förändringar sker allt snabbare och den säkerhetspolitiska kartan blir alltmer komplex är Folk och Försvar en viktig aktör för att sprida kunskap och ge möjlighet till åsiktsutbyte och debatt. Frågor om fred, frihet och demokrati i dess vidaste mening är idag mer aktuella och än någonsin. Jag och Saco vill att Folk och Försvar fortsatt ska vara en arena för bred kommunikation och diskussion om dessa för oss alla så viktiga frågor!"

Olof Erixson

Olof Erixon

Vice ordförande

Jurist, Svenskt Näringsliv

"Försvarsmakten spelar en oumbärlig roll i en trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik. För hela samhället är det därför av stor betydelse att dess inriktning och uppgifter belyses, förklaras och debatteras. Folk och Försvar kan ge ett viktigt bidrag till samhällsförankring som är nödvändig för en sådan politik. Att staten förmår lösa en av sina grundläggande uppgifter är av betydelse också för näringslivet. Jag hoppas kunna ge mitt bidrag genom detta uppdrag."

Nils Svartz

Nils Svartz

Överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

"Folk och Försvar är en unik arena för att diskutera samhällets säkerhet. I det mångfaldssamhälle som vi lever i idag tror jag att det är viktigare än någonsin att stödja organisationer som tar tvärsektoriella grepp på de stora och viktiga frågorna fred, frihet och demokrati. Jag ser framemot att i styrelsen få driva frågor om samverkan på alla nivåer för att få ett tryggare samhälle."

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/Karin Nolke.jpg

Karin Nolke Grubbström

Biträdande generalsekreterare Scouterna - Riksorganisationen

”Diskussionen om säkerhets- och försvarsfrågor är oerhört viktig att föra i många olika sammanhang – på såväl nationell nivå som på individnivå. Det är ett stort område med många frågor. Folk och Försvar bidrar till den debatten och till att öka medvetenheten om säkerhetsfrågor. I Scouterna vill vi bidra till ett bättre samhället genom att göra unga människor redo för livet. Det handlar bland annat om allt från demokratifrågor, internationella möten och att hanterar mellanmänskliga relationer till att undvika konflikter. Det är spännande att röra sig mellan olika sammanhang och ständigt återkomma till frågor om vad vi ska göra för att kunna fortsätta leva i ett öppet, demokratiskt samhälle.”

    

Anders Dahlquist-Sjöberg

Chefsjusrist, KF

 

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/LenaN.jpg

Lena Nitz

Ordförande, Polisförbundet

"Polisförbundet vill vara en aktiv aktör i utvecklingen av säkerhetspolitiken. Som ledamot i Folk och Försvars styrelse hoppas jag kunna bidra med kunskap och erfarenheter från ett polisiärt perspektiv. Det är ett spännande uppdrag."

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/LarsGOhlsson.jpg

Lars G Ohlsson

Bitr. säkerhetschef, Svensk Handel

”Svensk Handel vill ta en aktiv del i diskussionen om säkerhets- och försvarfrågorna. Handel mellan länder har i alla tider medverkat till att stärka relationer. Som ledamot i Folk och Försvars styrelse hoppas jag kunna bidra med kunskap och erfarenheter från handelsperspektivet.”

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/LindaNordlund_photo3_ClaraUddman111.jpg

Linda Nordlund

Förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet

"Det är en omvälvande och väldigt spännande tid vi lever i. I takt med teknikutvecklingen kortas avstånden och utbytet mellan länder och människor blir allt större. Det innebär både fantastiska möjligheter att sprida välstånd, idéer och demokrati - men också att våra samhällen blir mer sårbara. För att förstå den nya multipolära värld som växer fram behövs en arena för öppen säkerhetspolitisk diskussion. Folk och Försvar är den arenan, och jag är väldigt glad över att få bidra till deras viktiga arbete."

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/Peter Lagerblad.JPG

Peter Lagerblad
Ordförande i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)

"Folk och Försvar har under mycket lång tid spelat en viktig roll för att stimulera intresset för säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Genom organisationen har viktiga intressen i det svenska samhället kommit att mötas kring dessa frågor. Betydelsen av detta kan inte nog framhållas. Under de senaste årens  förändringar av den säkerhetspolitiska situationen  har organisationen på ett framgångsrikt sätt anpassat sin verksamhet. Frågor om frivilliga insatser för vårt försvar och vår krisberedskap har genom åren haft en viktig arena i Folk och Försvar. Genom mitt engagement i frivilligrörelsen ser jag det som viktigt att värna om detta."

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/AnnikaBergman.jpg

Annika Bergman

Ledamot, LRF:s förbundsstyrelse

"I en tid av global handel och en alltmer omfattande import av livsmedel behöver vårt land en beredskap som tryggar vår nationella livsmedelsförsörjning. Försvarets omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar berör i hög grad även synen på vår livsmedelsproduktion. Här har Folk och Försvar en viktig roll. Jag vill arbeta för ett större ansvarstagande i upprätthållandet av produktionen av inhemska livsmedel."

 

Företrädare

Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund

 

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/Ingela LO.jpg

Ingela Edlund

Andre vice ordförande, LO
 

Björn Andersson
Teamchef Ekonomi, jämställdhet och mångfald, TCO

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/Dennis_Gyllensporre.jpg

Dennis Gyllensporre

Utvecklingschef, Försvarsmakten

"Mål, medel och metoder för det militära försvaret har förändrats. Sveriges suveränitet och nationella intressen ska hävdas genom insatser nationellt och internationellt, enskilt eller tillsammans med andra. Försvarsmaktens förband ska göras mer användbara, tillgängliga och interoperabla. Personal- och materielförsörjningen genomgår omfattande förändringar samtidigt som allt mer kvalificerade insatser genomförs internationellt. Försvarsmaktens behov att stärka samhällsförankringen har sällan varit viktigare. Jag kommer att bidra till att viktiga frågor för det militära försvaret debatteras och förklaras genom den mest inflytelserika arean för försvars- och säkerhetspolitik, Folk och Försvar."

tl_files/FoF/Bildarkiv/Styrelsen/Ann-Sofie SKL.jpg

Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef för planering säkerhet miljö, Sveriges Kommuner och Landsting